★MBC 가요대제전 커버무대 모아보기★


33 comments

 1. Vendo esse video em 2022 e o BTS continua um arraso até hoje ahhhhhhhhh super fã Brasileira. BRASIL🇧🇷!

 2. 저는 퍼펙트맨 주황머리 박지민만 미친 줄 알았죠ㅜ 말하자면 박지민은 내 심장을 찢어ㅜ

 3. ဂျပန်နိင်ငံဗိုလ်ဏင်နာရိုဟိုတိုးးဇနိးးးမဆဲကိုလ်းးသမိးးအိုက်ကိုလ်ချည်းးမိသာစုးးဂျပန်ပြည်သူသာအစိုရများးးစာပေများထာဝရးးးဥပဒေဝိနည်မှာတာရှိနေရးးးရင်ဖတ်ပါးးကျွန်တောစာများကုမခင်ဗျးးးးကမ္ညာဂျပန်နိင်ငံဗိုလ်ဏင်အစကနည်းးးးးဖိုထိးးးးးးသေဒယ်ဗိုလ်ဏင်မှန်သမျှားးးသကေ်တနိမိတ်ထာသိပါခင်ဗျးးးဂျပန်ဗိုလ်ဏင်တွေပဲခင်ဗျးးးးးမဟာစည်းးးးသစ်ပင်မနက်လန်ရှောင်သျှင်ဆောင်ခြင်ဆိုဖးးးခုတ်ပွတ်မနေနိင်လည်လျှောင်နေရဗုံးးးးပူဇော်ထာပါးးးပြထာပါခင်ဗျးးးဂျပန်နိင်ငံဥပဒေဝိနည်းးးဆရာတော်ဗုံပြထာလည်ရသလိုးးးးဂျပန်နိင်ငံဗိုလ်ဏင်အစဆုံးးဖြစ်ခဲဒယ်းးးဗိုလ်ဏင်ဗုံများးးဇနိးးးဗုံးးးတရာဓမ္မာဥပဒေဝိနည်တွဲပြထာလည်ရဒယ်ခင်ဗျးးးးသိပေထာခင်ဗျးးးသတ္တဝါခမ်သိမ်ဓမ္မာကိမ်ပါစေးးးစျာပနာနေရပါခင်ဗျးးး

 4. ဂျပန်နိင်ငံဗိုလ်ဏင်နာရိုဟိုတိုးးးဇနိးးမဆဲကိုလ်းးသမိးးးအိုက်ကိုလ်ချည်းးးမိသာစုးးးဂျပန်ပြည်သူသာအစိုရများခင်ဗျးးးးဂျပန်နိင်ယထာဖြစ်းးစျာန်ပနားးးးကျင်ပနေရမှးးးးးးတေဇာမိးးးးးပူဇော်ရင်းးးလူဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေးးးးးးမိုကုတ်သံတော်းးးးးးစျာပနာတေဇော်မိးရှိူနေရးးးးအချိန်မှးးးးးမိုကုတ်ဆရာတော်ဝိမလးးသိဝလိးးးးး၉းးးဖြစ်တာကြောင်းးးးးအိန္ဒိယနိင်ငံသွားရန်မလိုတေားးးးးတရာဓမ္မားးးးးသံတောဖွင်ပြိးးးးဂျပန်ပြည်သူသာအစိုရများးးးသံဃာတွေပါနကျန်းးးးတေဇောမိးရှူမိးတောဇော်ကျင်ပရမည်းးးးဥပဒေဝိနည်းးးလူသံဃာအပးးးးးဝိပဿဏ္ဏားးးဿျှူပွာပါးးးးး၁နာရိဟောကြာပါစေးးးးမိမိနိင်သမျှချိန်းးးးဝိပဿဏ္ဏာဿျှူပွာ​နေပြိးးးးနေပါးးးးထာဝရးးးးထိုင်နေဣနေခြင်လည်ရဒယ်းးးးယွိူမ့်းသွားလာမပြုလုပ်နစ်းးးခန္ခာပဌာန်ရေစက်နည်းးးးးဿျူပွာရမယ်းးးးဂျပန်ကိုရိယာသူသာအပးးးကျန်ဒယ်သူသာမပြောနစ်းးးးလာဒယ်သူသာထာ်ကးးးးမသိသိဖြစ်စေးးးကောင်မကောင်ဖယ်ရှာဆာသျှာနေရပါးးးးဝိပသဏ္ဏားးးးးအစဿျူပွားးးတရာဓမ္မားးးတေဇော်ဓာတ်လောင်မိးရှိူတားးးဗာမျာပါသလည်ခင်ဗျးးးးးဗိဒိယိုးးးဓာတ်ဗုံစာပေရေခြင့မပြုလုပ်နစ်းးးးဒိတရာဓမ္မာဥပဒေဝိနည်ထုတ်ပြန်ပါးးးးဂျပန်အစိုရဥပဒေဝိနည်ဗိဒိယိုးးးးကြည်ရလေရိုက်ထာပေမယ်ခင်ဗျးးးးမိမိခန္ခာလည်းးးးဒိလိုးးးမိးရှိူရမယ်ထည်တနေပါရမယ်းးဆိုတားးးးထာဝရးးးဒိကံးးးပြုလုပ်ခဲလိုးးးဒိခန္ခာရခဲဒယ်းးးမကောင်ကောင်ပြုလုပ်တားးးးသခ္ခါးးးးသုံးမျိုထည်ကးးလောင်စာခြင်ရယ်းးးးးနေလးးးးအရိယးးကြွက်နိမကာမဲဖြစ်နေပါစေးးးးသက်ရှိသရွေနေရေမြေလေသတ္တဝါတွေးးအာဟာရမဇွိူမပဓိပတဖြစ်နေကြာရတာပါလားးးးမဟာစည်အစရွှေတဂုံဆွမ်တဂုံမှးးပူဇော်ခဲတာပါလာသိထာရမယ်းးးဂျပန်ပြည်သူသာများးးးတရာဓမ္မာအိန္ဒိယသွာမလိုးးးအချိန်မပြိခြင်းးးးမိမိသျှူပွာရမသွားးးထာဝရနေရနေပါးးးးးဿျှိူရိဂျက်လည်းးထာဝရကြည်ထာပါးးးးမိုမလင်ခင်ခေါင်မိးထင်သနပ်ခါနံသာမျာမိးရှူီနေရကးးးခိုငွေဖြူရောင်ထွက်နေပါစေးးးးအိန္ဒိယသွာယွိူမွ်ဝိးးဝးးးးချိန်မပြိးးးးးချိန်မပြိပြည်ပဲမသွာရခင်ဗျးးးမစင်ဣဖြစ်စေးးးလူသတ္တဝါများခင်ဗျးးးဂျပန်ယခုဗိုလ်နာရိုဟိုတိုးးးဇနိးးးမဆဲကိုလ်းးးကမ္ညာဖလားးးလက်ပြနူတ်ဆက်သျှင်ရှင်ခဲဒယ်းးးးလက်ကိုးးးးးကျွန်တောစကားနေပြည်တော်တောင်ယျးးးးဒယ်းးးးးဖြစ်ထာဝရးးးးတိရိစ္ဆာန်ငြိမ်ချမ်ရေးးးအတွက်းးးဗာဖြစ်ဒိလောင်လောင်တာလည်ကြောရင်းးးးးနမေားး၅ချက်းးးစိပွားးးးးဂါထာဖြစ်းးးးဥူဒါန်ကျိူအေကြာင်ဖြစ်းးထာဝရးးးဂျပန်ပြည်သူသာများးးးမိုကုတ်ချိန်ပြည်ပြည်တာနစ်သာဓု၃ချိန်ခေါ်းးးမေတ္တာပိုသာပြိးးးးပြန်ရုပ်သိမ်တားးးးသက်ရှိနေသူသာများကးးးနမော၅ချက်စိပွာတက်ဖြစ်းးးတညိတညွတ်ဖြစ်းးးးး၂ခေါင်ရွတ်ပြိးးးးမိမိနေရကထနိင်ပြိးးးးဿျှူရိဂျက်းးးအစသစ်ပင်မပြိစုံရင်ခေါင်မူခေါင်ဝေဖြစ်နေရင်သြော်အန်ရင်းးးဆေးရုံဆရာဝဋ်ပြကြည်ပါးးးးဆေးဆရာဝဋ်ပညာညဏ်တော်မသိသေားးကျွန်ထင်မြင်ကးးးပူဿျှာမ်တားးးးအေးရေထာဝရးးးးမနေလိုပဲးးးပူအေးမမျှတနေလိူပါသိထာရမယ်းးးးးဒိဠိးးးသုံးမျိုလုံးထိဒယ်အပြင်းးဝေဒနါးးတဏှာလည်ရှိနေဒယ်ဆိုတားးးးမွေလိုမွေရဥူံးအုံးမယ်းးးးဆံပင်ပြောတားးဆံပင်လှချောပြုပြင်တာနော်းးးးမယုံကြည်ကျွန်တောထက်နေရရောက်းးးခေါင်​ေလျှာ်ခုတ်အထက်ရေချိုဒယ်အခါးးးဖြူရောင်းးးးးဿျာမ့်ပူးးးအေးပူးးးးးနောင်ဆုံးးးးးမဲရောင်ဖြစ်လေမယ်မကြည်ခြင်ဒယ်းးးမတွေသိတွေသိဖြသ်ဖေဘုတ်သိုမဟုတ်လောကံရယ်းးးနးဂါမုဘူဖုမ့်း​ပြောတာပါခင်ဗျးးးးမဟုတ်ကျွန်တောထက်နေရရောက်ဒယ်းးးးစက္ခူပလစတိမ်းးဗေးးးဘေယာဥ်နံဖက်ရယ်းးးးပဋိစ္စဿမုပ္ပူန်စက်ဝိုင်းးးစက်ဝိုင်သုံးခုနေရနစ်းးးးထာဝရးးးးအယ်ရိုပလိပ်းးးးအဂ်လန်စကားပါခင်ဗျးးးအယ်ရိုပလိပ်းးးပြောတာပါခင်ဗျးးးမျက်စိဗုဒွမျက်မှတ်ပူဇော်ပေခဲတားးမည်သူသာလည်ဆိုတားးးးဗယ်မဟာမြတ်မုနိးးးးဗုံတုရယ်းအစိမ်ရောင်းးမျက်နာဖြူမျာခင်ဗျးးးဗမာလူမျိုတွေခေါ်တားးးနာရွက်ရှည်နစ်းးးးအင်မတန်ရုမ်မဒယ်းးးဖက်ဿျှင်ဂျပန်းးးးးလိုပြောတာပါခင်ဗျးးဗုဒွနစ်ဗာဆိုင်လည်းးးးလေမဂ်မမြင်သောလည်းးးးလေယာဥ်ဟားးးးဝဋ်ကျွေရှိရင်းးဂျပန်စက်ပစ္စည်စက်တပ်ဖင်ခံသွာကေမယ်းးပျက်ကျနိင်ဒယ်းးးးမှန်စိတခုရယ်းးးလက်ပြနေဒယ်းးးးးဂျပန်ဗိုလ်ဏင်နာရိုဟိုတိုးးးးမိသာစုအတူပြောတာပါခင်ဗျးးးသတ္တဝါခမ်သိမ်ဓမ္မာကိမ်ပါစေးးးသိပေရင်းးး

 5. Clicked this video by mistake but I laughed my ass out because of Jhope.. haha Great performances tho

 6. 말하자면 너를 사랑하고 있다는 말이야~ 하지만 나는 말할 수 없단 얘기야~ 커버쏭 덕질하던 세대인데 방탄 신곡인 줄…ㅋ 20년도 넘은 노래인데 어째 위화감이 1도 없어요?

 7. 탄이들 진짜 열심히 했구나,,,,다시한번 깨닳게 해준 알수없는 알고리즘,,,

 8. 퍼펙트맨 커버 젤 잘함ㄹㅇ..
  은광,창섭 조합도 개좋음ㅋㅋㅋㅋㅌㅌㅋ
  확실히 2008년이 히트곡들 다 레전드긴 했음
  22년에 들어도 좋네

 9. BBRAVI NIMMIKIND MY DEAR LITTER SISTER H🔔W WAS YOUR DAY$ IT WAS G🐣🐥D BUT HECTIC YES SURE LET'S HAVE SWEETSMILELIFEDINNER FIRSTIME IT'S N🦃THING MUCH PLEASE HELP YOURSELF THE CHICKEN L🌸🌸KS VERY APPETIZING MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY'S RITU

 10. JAKGURUJI JOHNSONGEETAJI JUNGCOOKEY ABHINAV MOHAN ABLESISBEAR DID ANY 😗F U PLAY HEELFOOTBOLL WH😤 IS THAT IS IT ME U ARE CALLING H🤒W MANY BOYS ARE THERE IN THE CLASS ROOM'S EASYMIND OR FASTER HEADMASTER ANYBODY'S HEAR ME ELSE C😎ME F🙆R H😪W LONG DID U STAY IN THE GARDEN🎅👼👰 WE STAYEAR DRUM SOUND THERE ALLIVE THE TIME'S WAIT💌 …………….🔊

 11. Waaaaw BTS 😳😳😱🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥I really love preference BTS…they destroyed the stage waaaaaaw…..☺🗡😭⛓⛓⛓⛓🥂💜💜💜💜💜💜💜💕ARMY FOREVER 😭💜💜💜

Leave a comment

Your email address will not be published.